ประชุมคณะกรรมการรับรองผลมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย TMVS ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ)
December 17, 2018
s