อบรมให้องค์ความรู้มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทยและอาเซียน (TMVS & AMVS) + กิจกรรมอบรมหลักสูตรสถานที่จัดงานประเทศไทย (VMC) + อบรมหลักสูตร "มืออาชีพด้านการจัดงานอย่างยั่งยืน" จ.ภูเก็ต
May 14 - 17, 2019
s